Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
     
 

kivqfvF vwloN blbIr isMG sUc

 
 ਬੰਤੋ ਦੀ ਘੋੜੀ
 Expose India’s Swiss Secrets-ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ
s
 ਦੌੜ
s
 ਦੇਸ਼ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕਵਿਤਾ
s
 ਕੀ ਹੋਇਆ
s
 ਖਹਿ
s

  ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ: ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ

s

  ਜੰਗ

s

  ਬੇਵਸ

s
  aCUqf qy hIx
s
  pYsf
s
  gxqMqr idvs
s
  aMq aqy ilKI ho inwbVU  
a
  ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ
a
 ksUrvfr
x
 aigafnqf
 
 eyjMsI jfxdI hY
s
  kI Droh kmfeyNgf?
s
  bujLidl
 
  kOx hY kOx?
 
  idmfgI sLkqI dI Gft
s
  pRym pdfrQu nfmu hY
s
  sUc dI pukfr!
  bwly-Eey-bwly !
 
  iKVkI
 
  jIvn kQf
  twkr qy tkrf
 
 afsLfvfdI lyK
 llkfr-moh[[[
 iemfndfrI aOKI- aiqvfdI hoxf sOKf[[[hor
  jIvn-Jmylf[[[hor
  jflm dy kql dI eyjMsIaF dI GVI dfsqfn[[[hor
  mYN qF byby sfD bxU gf[[[hor
  BfrqI rfjnIqI ’c nPLrq, brbfdI qy gulfmI[[[hor
  Xfrf-muwdy
  mYN eyjMsI hF-byeImfn dI[[[hor
  kivqfvF-rfjnIqI ‘c cirwqr[[[hor
  sux votrf! asl vfadf qy llkfr[[[hor
  BfvyN koeI vI ijwqy[[[hor 
  votrf-vot pf[[[hor
  anoKy ichry[[[hor
  drbfr sfihb jf ky kIqI ardfs[[[hor
  gRihsqI[[[hor
  ijAuxf qy mrnf[[[hor
  sLhId nMU suxo[[[hor
  AudfsI[[[hor
  afpxf afp[[[hor
  bfjF vfilaf af! af! af![[[hor
  cuwp! cuwp! cuwp![[[hor
  igafn[[[hor
  hAumY[[[hor
  ktihrf[[[hor
  Kflsf[[[hor
  koTy df rMg[[[hor
  ilafey[[[hor
  pRfpqI qy sOdf[[[hor
  vfh vy puwq rfhul mhfjnf[[[hor
  Cwz afs nvfb dI[[[hor
  sLhId kih igaf[[[hor
  iswK GWlUGfrf-1984 qy bfad[[[hor
 svYmfx[[[hor
  qUM hIN qUM[[[hor
  ivdysLI dI jfiedfd[[[hor
  inwqrUgf Kflsf


 

 
     
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright © Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)